PoPo Polecam Poszkodowanego

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin ustala zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Aktualna wersja Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w Aplikacji oraz pod adresem https://polecamposzkodowanego.pl

3. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
1) informacji handlowej, rozumie się przez to każdą formę informacji przeznaczoną do promowania, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby prowadzącej działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonującą zawód regulowany. Następujące informacje same w sobie nie stanowią informacji handlowych:
a) informacje umożliwiające bezpośredni dostęp do działalności przedsiębiorstwa organizacji lub osoby, w szczególności nazwa domeny lub adres poczty elektronicznej,
b) informacje odnoszące się do towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby, opracowywane w sposób niezależny, w szczególności jeżeli są one udzielane bez wzajemnych świadczeń finansowych;
2) poszkodowanym, rozumie się przez to osobę, którą usługobiorca „poleca” (przekazuje jej dane kontaktowe Usługodawcy w celu zaproponowania jej usługi dochodzenia odszkodowania);
3) Serwisie, rozumie się przez to stronę internetową Polecam Poszkodowanego dostępną w Internecie pod adresem https://polecamposzkodowanego.pl
4) usłudze świadczonej drogą elektroniczną, rozumie się przez to wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
5) Usługobiorcę, rozumie się przez to osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu;
6) Usługodawcę, rozumie się przez to pana Marcina Kaczubę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EUROPEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI PREMIUM MARCIN KACZUBA, prowadzoną w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 4 lok. 34, 91-342 Łódź, NIP: 7282433876, REGON: 360452252.

§ 2
Rodzaje i zakres usług

1. Usługodawca oferuje Usługobiorcom następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
1) rejestracja konta w Serwisie,
2) polecanie poszkodowanych,
3) śledzenie swoich poleceń.

2. Usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, są bezpłatne.

3. Korzystanie z usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 Regulaminu, wymaga rejestracji – skorzystania z usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.

4. Rejestracja konta w Serwisie odbywa się poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:
1) wybranie przycisku „Kliknij”;
2) wpisanie następujących danych osobowych w odpowiednie pola: adres e-mail, Imię, nazwisko numer telefonu;
3) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
4) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
5) potwierdzeniu zapoznania się z Polityką Prywatności;
6) zaakceptowaniu przyciskiem „Dołącz”;
7) zaakceptowaniu linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail;

5. Polecenia kolejnego Usługobiorcy może nastąpić:
1) Poprzez dokonane następujących czynności:
a) wybranie zakładki „Chcę polecić poszkodowanego”;
b) wpisanie swojego nr telefonu do kontaktu
2) Poprzez zgłoszenie danych Poszkodowanego dzwoniąc pod numerem telefonu 690 515 915.
3) Poprzez wysłanie smsa na numer telefonu 690 515 915 o treści: imię i nazwisko oraz numeru telefonu osoby poszkodowanej plus swoje imię i nazwisko

6. Śledzenia swoich poleceń dokonuje się poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:
1) Instalacji programu Synergia EuCO z maila który przyszedł bezpośrednio po podpisaniu i zaakceptowaniu umowy od Europejskiego Centrum Odszkodowań
7. Usługodawca nie wysyła Usługobiorcom niezamówionych informacji handlowych.

§ 3
Niezbędne wymagania techniczne

1. Możliwość prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest uzależnione od łącznego spełnienia przez Usługobiorcę następujących wymagań technicznych:
1) posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem (komputer stacjonarny lub przenośny, tablet lub smartphone),
2) dostęp do Internetu,
3) dostęp do poczty elektronicznej,
4) oprogramowanie Windows XP lub nowsze, macOS, Android lub IOS.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług świadczonych drogą elektroniczną wynikające z niespełnienia przez Usługobiorcę wymagań technicznych.

3. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Usługobiorcę opłat, w szczególności za uzyskanie dostępu do sieci Internet.

§ 4
Warunki korzystania z Usług

1. Usługobiorca ma obowiązek powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić innym Usługobiorcom dostęp do Serwisu oraz zakłócających jego funkcjonowanie.

2. Usługobiorca może wykorzystywać usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa oraz z dobrymi obyczajami. Za zachowanie sprzeczne z tym obowiązkiem uznaje się, między innymi, zamieszczanie treści obraźliwych, wulgarnych, drastycznych lub nawołujących do nienawiści lub zawierających odnośniki – również zakamuflowane – do stron zawierających takie treści lub publikujących treści pornograficzne.

3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Aplikacja funkcjonowała bez przerw z zastrzeżeniem tych inicjowanych w celu aktualizacji, naprawy lub konserwacji systemu informatycznego.

§ 5
Prawa własności intelektualnej

Serwis – w tym jego kod, logo, grafika czy zamieszczone w niej treści – chronione są prawami własności intelektualnej należącymi do Usługodawcy lub innych podmiotów, które udzieliły mu stosownych licencji. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę nie stanowi udzielenia Usługobiorcy licencji do korzystania z tych treści.

§ 6
Odpowiedzialność

1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu oraz z oferowanych przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności z możliwością:
1) otrzymania przez Usługobiorcę niezamówionej informacji handlowej,
2) obecności zainstalowania na urządzeniu Usługobiorcy niechcianego oprogramowania typu malware lub typu spyware,
3) narażenia na cracking lub phishing.

Usługodawca deklaruje, że po jego stronie zostały podjęte wszelkie możliwe czynności mające na celu zminimalizowanie tychże zagrożeń.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem,
2) treści zamieszczone na stronach internetowych innych niż Serwis.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań będące następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy.

§ 7
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu w każdej chwili.

2. Odstąpienie następuje przez zgłoszenie takiej informacji na numer telefonu 690 515 915

§ 8
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca może składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej biuro@polecamposzkodowanego.pl

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1) oznaczenie Usługobiorcy,
2) przedmiot reklamacji,
3) okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 72 godzin roboczych. W przypadkach skomplikowanych, Usługodawca ma prawo przedłużyć powyższy okres, nie dłużej jednak niż do 30 dni od jej otrzymania. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni uznawany jest za jej pozytywne rozpatrzenie.

4. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela w takiej samej formie, w jakiej została ona złożona, chyba że Usługodawca i Usługobiorca dojdą indywidualnie do innego porozumienia.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Językiem umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest język polski.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie, o czym Usługobiorca otrzyma informację na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.

3. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone w każdym czasie i wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich udostępnienia zmienionego Regulaminu w Serwisie. Brak odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy w trybie niniejszego Regulaminu uważa się za akceptację zmian.

4. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu i świadczenia usług drogą elektroniczną jest:
1) prawo polskie – w pozostałych przypadkach.